Ambtsdragersverkiezing

Voor de tweede maal wordt aan de gemeente verzocht om per brief de kerkenraad attent te maken op namen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, jeugdouderling of diaken.
Ondertekende brieven kunnen bezorgd worden bij de scriba’s:
Jacob de Vries, Middelbuurt 52
Albert Hakvoort, Grindrug 16

Print your tickets