Ambtsdragersverkiezing

De kerkenraad verzoekt de gemeente schriftelijk de kerkenraad attent te maken op namen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, jeugdouderling of diaken.
Ondertekende brieven kunnen ingeleverd worden bij de scriba’s:
Jacob de Vries, Middelbuurt 52
Albert Hakvoort, Grindrug 16
Ook kan men de brieven in de collectezak doen.

Print your tickets