Beleid Gereformeerde Kerk Urk inzake de toetreding tot de Protestantse Kerk in Nederland

In de vergadering van 20 maart 2004 heeft de brede kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Urk mede op advies van het moderamen van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, in eerste lezing het besluit genomen om aan de gemeente voor te stellen om per 01 mei 2004 een periode van bezinning van minimaal een jaar door te brengen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

In twee gemeentevergaderingen gehouden op vrijdag 02 april 2004 en zaterdag 03 april 2004 is de gemeente hierover uitvoerig geïnformeerd en gehoord. Op zondag 18 april 2004 heeft de gemeente middels een schriftelijke raadpleging kunnen aangeven of het voorstel van de kerkenraad wel of niet wordt gesteund. Zestig procent van de gemeenteleden, die aan de raadpleging hebben deelgenomen, hebben aangegeven het voorstel van de kerkenraad te steunen en veertig procent heeft zich tegen het voorstel van de kerkenraad uitgesproken.

In de vergadering van 23 april 2004 heeft de brede kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Urk in tweede lezing (zij het met een krappe meerderheid) besloten om onder de onderstaande voorwaarden per 01 mei 2004 een periode van bezinning van maximaal een jaar door te brengen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De Gereformeerde Kerk van Urk staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke feestdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

In de beide sacramenten, te weten de viering van het heilig avondmaal en de bediening van de heilige doop, belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap van Christus en met elkaar de verbondstrouw van God.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp, acht te geven op en vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Onveranderde Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder nemen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen niet zonder meer voor onze rekening.
2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de heilige doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het rijk Gods gedoopt te wezen.
3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot mannelijke ambtsdragers van de gemeente ­zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Er zullen dan ook in de Gereformeerde Kerk te Urk geen andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw gezegend worden.
6. Als kerkenraad verklaren wij dat wij, die in het ambt zijn bevestigd, een akte van verbintenis zullen ondertekenen, waardoor instemming wordt betuigd met de drie formulieren van enigheid.

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.

Staande op deze grondslag wens en wij in de kerk die God ons gegeven heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.