Benoeming en beroep ds. A.C. Kelemen

In de gemeente vergadering van zondag 23 juni 2019 heeft de gemeente ingestemd met het voorstel van de kerkenraad en  de hoor- en beroepingscommissie om ds. A.C. Kelemen te gaan benoemen tot pastoraal werker van de Gereformeerde Kerk van Urk met de bedoeling om hem in oktober 2019, wanneer hij binnen de PKN beroepbaar is, te gaan beroepen. Dominee Kelemen is voor ons geen onbekende, hij gaat regelmatig voor in onze gemeente, is 32 jaar, is getrouwd met Alie van den Berg en samen hebben ze twee kinderen. De precieze datum van indiensttreding wordt nog samen met het college van kerkrentmeesters vastgesteld, maar zal waarschijnlijk 1 augustus zijn.

Print your tickets