In de kerk vinden mooie en minder mooie, maar altijd bijzondere gebeurtenissen plaats. Hier moeten vaak ook gewoon praktische zaken voor geregeld worden. Juist omdat je deze gebeurtenissen niet regelmatig bij de hand hebt, kan dat vragen oproepen. Op deze pagina wordt op een aantal van deze vragen antwoord gegeven, maar neem gerust contact op als jouw vraag hier niet tussen staat!


Bij ziekte, overlijden, of een bijzondere omstandigheid kun je voorbede vragen van de gemeente. Dankzegging laten doen kan bij een jubileum, geboorte of bijvoorbeeld na goed bericht bij een ziekte en dergelijke.

Dankzegging of voorbede vraag je aan bij de zaterdagavondcommissie. Het liefst persoonlijk door op zaterdagavond even langs te komen in de Poort tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Dan kan namelijk in overleg de tekst opgesteld worden. E-mailen mag ook, maar dan bestaat het risico dat het mailtje niet aankomt of dat er onvoldoende gegevens in staan. Let er dus op dat er teruggebeld kan worden door de commissie als zij op zaterdag zitting houdt. Het mailadres is: zaterdagavondcommissie@gku-pkn.nl

Houd er verder rekening mee dat een dankzegging of voorbede niet te lang mag zijn. Het liefst – indien mogelijk – niet langer dan één zin. De zaterdagavondcommissie mag daarom een aanvraag zo nodig inkorten.

Het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken in het gemeentehuis en in de kerk wordt dit huwelijk vervolgens ingezegend tijdens een kerkdienst. Dit hoeft niet perse op dezelfde dag te gebeuren.

Als je wilt trouwen, neem je eerst contact op met een predikant. Meestal is dit de wijkpredikant van het meisje/de vrouw. Als deze uit een andere gemeente komt, kun je kiezen voor de wijkpredikant van de jongen/man. Ook kun je een andere (bevriende) predikant vragen, maar doe dit altijd en eerst in overleg met je eigen wijkpredikant, omdat dit aan regels gebonden is.

Tijdens het gesprek leg je een datum vast met de predikant. Zo snel mogelijk na het gesprek met de predikant ga je naar de zaterdagavondcommissie om het kerkgebouw, de datum en de tijd vast te leggen. Ga nog geen verplichtingen aan betreffende feestlocatie, fotograaf en dergelijke voordat je weet of de predikant van jullie keuze en het kerkgebouw beschikbaar zijn.

Ongeveer twee maanden voor het huwelijk maak je een afspraak met de predikant voor het huwelijksgesprek. Daarin kunnen jullie ook je wensen rond de liturgie e.d. aangeven.

Bijzonderheden met het oog op speciale wensen zoals aankleding van de kerk, het geluid, de beamer en dergelijke, kun je het beste overleggen met de kosterbeheerder (kosters@gku-pkn.nl). Doe dit ruim van tevoren, want soms moeten er vrijwilligers voor gevraagd worden, en die zijn er niet altijd. Zorg dat je predikant hiervan op de hoogte is, zodat hij niet voor verrassingen komt te staan.

Het is gebruikelijk om één collecte voor de kerk tijdens de dienst te houden. Omdat het kerkgebouw kosteloos beschikbaar wordt gesteld aan trouwende kerkleden, is het een goed gebruik dat het echtpaar zelf ook een bijdrage aan deze collecte levert. Van de kerk ontvangen jullie een trouwbijbel, deze wordt uitgereikt door een (oud)ambtsdrager. De vertaling mag je zelf kiezen.

Zodra je kind geboren is, stuur dan bericht – eventueel in de vorm van een geboortekaartje – naar je wijkpredikant. Voordat het kind gedoopt kan worden moet er namelijk eerst een doopgesprek plaatsvinden met je wijkpredikant.
Daarom moet je ook minimaal 14 dagen voor het dopen naar de zaterdagavondcommissie om het kind aan te geven om gedoopt te worden. De commissie kan dan tijdig de betreffende predikant inlichten, en de administratieve zaken regelen.

De ouders -of één van de ouders- gaan hiervoor persoonlijk naar de zaterdagavondcommissie. Je kunt dit dus niet per e-mail afhandelen! Het is van belang om het trouwboekje en de gegevens van het kind mee te nemen. De zaterdagavondcommissie houdt iedere zaterdag zitting in de Poort van 18.00 uur tot 18.30 uur.

Het kind kan alleen door een belijdend lid – of twee belijdende leden – ten doop worden gehouden. Hier hoort ook het beantwoorden van de doopvragen bij. Bij de dienst word je als ouders minimaal 15 minuten voor de dienst in de consistorie verwacht. Denk hierbij aan gepaste kleding.

Ter voorbereiding op het belijdenis doen, is er het belijdenistraject. Dit traject bestaat uit belijdeniscatechisatie bij een predikant, enkele themabijeenkomsten en een weekend met alle catechisanten. Er wordt van je verwacht dat je deelneemt aan alle onderdelen van dit traject.

Tijdens dit traject zul je dingen leren, maar belangrijker nog is de verdieping van je geloof en je motivatie om belijdenis te doen. Hierbij wordt je bijgestaan door je wijkpredikant, wijkouderling en de jeugdouderlingen.

Als dooplid van de GKU kun je jezelf aan het begin van het seizoen aanmelden. Er is dan een bijeenkomst, meestal op de startzondag. Je aanmelden bij  één van de predikanten is ook mogelijk. Mocht je dooplid zijn van andere kerk, doe je hetzelfde, maar daarnaast zul je jezelf zo spoedig mogelijk laten over schrijven naar de GKU. Wacht daar niet te lang mee. De predikant heeft hier formulieren voor. Vraag hem ernaar.

Mocht je nog niet zeker zijn of je daadwerkelijk belijdenis van het geloof wilt afleggen, kun je jezelf gerust aanmelden voor belijdeniscatechisatie. Het is geen probleem als je besluit om nog geen belijdenis te doen.

Om lid te worden, moet je jouw doopgegevens of – als je al belijdenis gedaan hebt – je attestatie opvragen bij je huidige gemeente of kerk. Meestal worden deze gegevens dan rechtstreeks opgestuurd naar de GKU. Voor advies of hulp kun je terecht bij het kerkelijk bureau op maandagavond tussen 19.30 uur en 20.00 uur. Ook kun je contact opnemen met je toekomstige wijkpredikant, zodat deze op de hoogte is van je beweegredenen om lid te worden van de GKU.

Vanuit je huidige gemeente wordt vaak eerst een afscheidsbezoek gebracht. Eveneens zal er vanuit de GKU een welkomstbezoek gebracht worden, zodra de papieren binnen zijn. Daarna wordt je binnenkomst gepubliceerd in het kerkblad en krijg je bezoek van de administratie om je bijdrage en je abonnement op het kerkblad te regelen. Houd er rekening mee dat er over het een en ander een behoorlijke tijd kan heengaan.

Als je nog bij geen enkele gemeente lid bent en de GKU je eerste kerkelijke gemeente wordt, is het voldoende om je persoonlijke gegevens – naam, adres en geboortedatum – aan het kerkelijk bureau door te geven.

Als je naar een andere gemeente overgaat of om een andere reden afscheid van de GKU wilt nemen, moet dit in de ledenadministratie verwerkt worden. Hiervoor stuur je een bericht naar de scriba van de kerkenraad. Ook kun je dit mondeling doorgeven op maandagavond tussen 19.30 uur en 20.00 uur bij het kerkelijk bureau in de Poort.

In het bericht moeten het adres en de namen en geboortedatums staan van alle personen waar het om gaat. Vermeld indien van toepassing ook de gemeente waar de gegevens naartoe gestuurd moeten worden. Na enige tijd zal er nog een afscheidsbezoek gebracht worden vanuit onze gemeente.

Ga hiervoor langs bij het kerkelijk bureau op maandag tussen 19.30 uur en 20.00 uur. Of stuur een mail naar administratie@gku-pkn.nl .
Geef daarbij altijd je naam, adres, postcode, geboortedatum, en liefst een telefoonnummer of emailadres waarop je makkelijk te bereiken bent.
En uiteraard je vraag of verzoek, zo duidelijk mogelijk beschreven. Zoals verhuizing, verhoging of verlaging kerkelijke bijdrage, abonnement kerkblad, etc.
Stuur een mail naar administratie@gku-pkn.nl . Geef daarbij altijd je naam, adres, postcode, en liefst een telefoonnummer of email adres waarop je makkelijk te bereiken bent.
En aangeven dat je een abonnement kerkblad wilt.
Voor het organiseren van een activiteit binnen één van de kerkgebouwen van de GKU, kun je een aanvraag doen bij de koster beheerder.
Dit kan via https://forms.gle/E6N1BtBmQee7pcDi8
Voor het huren ban een kerk, zaaltje, of bijvoorbeeld de huiskamer, kan dat via https://www.gku-pkn.nl/college-van-kerkrentmeesters/verhuur-kerkgebouwen