Jongeren aan het woord!

Conformation bias, of myside bias, is de neiging die mensen hebben om informatie die in lijn is met hun denkpatroon te accepteren en informatie die niet binnen dat denkpatroon past te verwerpen. We verbuigen de realiteit om het bij onze eigen overtuigingen aan te laten sluiten. Het effect van confirmation bias werd onderzocht in een experiment in Stanford. Studenten met verschillende ideologieën kregen dezelfde informatie over het toepassen van de doodstraf. De studenten die aanvankelijk de doodstraf hadden gesteund, beoordeelden de informatie als plausibel en de studenten die de doodstraf niet steunden, vonden dat de informatie onbetrouwbaar was. Dit experiment laat ons zien dat onze overtuigingen een grote rol spelen in hoe we informatie beoordelen. Er zit een groot gat zit tussen de werkelijkheid en dat wat wij onszelf vertellen. We vormen dus een oordeel over informatie aan de hand van onze eigen bias. Hierdoor kunnen we blind worden voor andere meningen en ervaringen.

Zoals dominee Menkveld in zijn preek tijdens de opwekkingsdienst (in andere woorden) al aanhaalde, is confirmation bias ongeveer het probleem waar de Emmaüsgangers last van hadden. De twee mannen trokken weg uit Jeruzalem “en zij spraken met elkaar over al die dingen die voorgevallen waren” (Lukas 24:14). Jezus, de profeet die koning zou worden om Israël te bevrijden, was gekruisigd. Kleopas en zijn metgezel waren bedroefd en ontzettend teleurgesteld. Ze hadden heus wel gehoord van de vrouwen die verkondigden dat Jezus leeft, maar dat kon toch niet waar zijn? De Emmaüsgangers waren blind geworden voor alle andere geluiden die niet pasten binnen het denkpatroon van hun eigen teleurstelling. Ze ontliepen letterlijk de informatie die niet in lijn was met hun bias.De twee mannen zaten gevangen in hun eigen bias, totdat hun ogen geopend werden nadat Jezus hen had uitgelegd dat dit alles moest gebeuren. Dit leert ons dat we open moeten zijn voor informatie, interpretaties en ervaringen van anderen. We hoeven niet alle informatie aan te nemen, maar we kunnen dat op zijn minst toetsen aan dat wat de wetenschap, of beter nog, de Bijbel, ons openbaart.

Belinda Post (19)

Print your tickets