Jongeren aan het woord: ‘Opgaan naar Gods huis’

Opgaan naar Gods huis

Op de eerste zondag van dit kalenderjaar was de tekst van de dag van mijn Bijbel-app Hebreeën 10:25. Het is een vers uit een gedeelte dat altijd al een bijzondere betekenis voor mij heeft, omdat er krachtige aansporingen in worden beschreven. Vers 25 kwam als pop-up in beeld, vlak voordat ik naar de kerk ging: ‘’Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.’’

Als kind ging ik elke zondag één keer naar de kerk. Het was voor mij een gewoonte. Naarmate ik ouder werd, veranderde dat. Ik werd me meer bewust van het belang van kerkgang. Toen ik op de lidlare ging, werd het verlangen om naar Gods huis te gaan groter, en ben ik twee diensten per zondag gaan bezoeken. Waarom zou ik God niet tweemaal ontmoeten op de rustdag die Hij ons zelf geschonken heeft, en Hem de eer te geven die Hij verdient?

In de kerk kom ik voor persoonlijke bezinning en om samen te zijn met de gemeente. Wat kan ik genieten van een Johannes de Heer-dienst of een eredienst op een feestdag. Alle kerkbanken zitten vol, en we zingen samen van Zijn lof. Toch valt mijn oog de laatste tijd steeds vaker op lege plaatsen. Dit verontrust me, met zo’n grote gemeente. Ik zie het als taak om de woorden van apostel Paulus in de praktijk te brengen: ‘spoor elkaar aan’. Uiteraard ken ik de omstandigheden van eenieder niet. Maar wat zou het fijn zijn om Gods huis weer meer gevuld te zien.

Het is immers als gemeente zijnde ook onze taak om samen te komen? In Mattheüs 18:20 vinden we een prachtige belofte: ‘’Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’’ Het verlangen om naar Zijn huis te gaan en zo met Hem te zijn, wens en bid ik eenieder van harte toe. Ik moet denken aan de eerste verzen van psalm 122:1 en daar wil ik mee besluiten: ‘Ik ben verblijd, wanneer men mij, godvruchtig opwekt: ‘’Zie, wij staan, gereed, om naar Gods huis te gaan; kom, ga met ons en doe als wij!’’’

Ruben Romkes (22)

Print your tickets