Uit de kerkbladen 2005

Gemeenteleden die gewetensbezwaar hebben om tot de Protestantse Kerk in Nederland te behoren, kunnen zich laten inschrijven in een apart register. Zij blijven daarmee lid van de Gereformeerde Kerk van Urk en dat in volle rechten. Dit betekent dat zij de sacramenten mogen gebruiken, stemrecht hebben en ambtsdrager kunnen zijn.
Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd en is tot stand gekomen met medeweten van het moderamen van de Generale Synode.
De kerkenraad heeft nadrukkelijk uitgesproken voor dit register te staan. Mochten er bezwaren komen, omdat deze regeling op enkele punten (actief en passief kiesrecht) verder gaat dan de kerkorde toestaat, dan zal de kerkenraad dit nochtans verdedigen en handhaven, omdat naar onze overtuiging de eenheid van de gemeente boven de regels van de kerkorde gaat. Er is immers gezegd dat in de PKN de bijbel op de kerkorde ligt.

Toelichting

Gemeenteleden die hebben aangegeven in het zogenaamde register te willen worden opgenomen, kunnen ervan verzekerd zijn dat hun namen niet aan ‘Utrecht’ (de landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland) zullen worden doorgegeven. (Uit praktische overwegingen zijn deze leden inmiddels als gastlid (lid van een niet-PKN kerk) opgenomen in het LRP.)
Zij staan apart geregistreerd in onze eigen kerkelijke administratie en bijvoorbeeld ook op het kaartje dat de wijkouderling ontvangt. Desgewenst kunnen zij hiervan inzage ontvangen.
In alle besluitvorming en berichtgeving wordt deze aparte vermelding achterwege gelaten, daar wij hebben afgesproken dat wij elkaar ten volle als leden van de plaatselijke kerk erkennen of we nu wel zijn ingeschreven bij de PKN of niet. In ons eigen gemeenteleven maken wij dus geen onderscheid in lidmaatschap.
Daarom is ook bij de verkiezing van nieuwe ambtsdragers het al of niet in het register staan geen punt van bespreking. Allen die lid van de Gereformeerde Kerk van Urk zijn dat in volle rechten.