Mededelingen van de kerkenraad

In de vergadering van afgelopen vrijdag 23 april  heeft de brede kerkenraad ingestemd met een voorstel van het moderamen om voortaan, vanaf zondag 02 mei, tijdens de middagdienst in de Poort te zingen met de aanwezige kerkgangers.
Voor een betere weergave van de livestream, heeft het AV-team geadviseerd om de medewerking van de voorzangers tijdens de middagdiensten te handhaven. Tijdens de morgendiensten wordt de gemeentezang alleen verzorg door voorzangers. Dit om die broeders en zusters, die moeite hebben om met 100 personen te zingen, ook de gelegenheid te bieden om de erediensten bij te wonen.

In de vergadering van de brede kerkenraad van afgelopen vrijdag 23 april  zijn voor de verkiezing op zondag 09 mei  een aantal broeders kandidaat gesteld of worden benoemd voor het ambt van ouderling, jeugdouderling, ouderling Gemeenteleven, diaken en ouderling kerkrentmeester. De namen worden afgekondigd in de diensten.

Een bijzonder woord van dank aan de gemeente is op zijn plaats omdat ditmaal vanuit de gemeente veel namen zijn aangeleverd. Niet elke naam die aangedragen wordt komt op de kandidatenlijst, maar heeft de verschillende secties zeker geholpen met het samenstellen daarvan.

Voor verdere informatie over de kandidaat ambtsdragers wordt alvast verwezen naar het kerkblad van 30 april.
Eventuele bezwaren tegen de genoemde broeders kunnen tot en met maandag 17 mei 18:00 uur schriftelijk worden ingediend bij de scriba’s:
Jacob de Vries, Middelbuurt 52
Albert Hakvoort, Grindrug 16

De bevestiging van de verkozen en benoemde broeders zal plaatsvinden D.V. op zondag 30 mei . Met het oog op het plaatsen van de foto’s van de kandidaat ambtsdragers in het kerkblad van 30 april en op de website, worden alle op tal staande broeders vandaag, na afloop van de morgendienst tussen 11.30 en 12.30 uur in de Poort verwacht. Fotograaf broeder Luuk Schudde zal van de aanwezige broeders een foto maken. Het spreekt vanzelf dat op een ieders medewerking wordt gerekend.

Vanwege de corona maatregelen zullen de ambtsdragerverkiezingen op zondag 09 mei anders verlopen dan voorgaande jaren. Alle belijdende leden ontvangen in de week voorafgaand aan de verkiezingen een gepersonaliseerd stemformulier.

De stemformulieren kunnen thuis worden ingevuld en op zondag 09 mei tussen 11:30 en 13:00 uur worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bussen in een van de drie kerkgebouwen. Op maandagavond 10 mei zullen de stemmen worden geteld en wordt ook de uitslag bekend gemaakt. De stemformulieren worden bezorgd door de wijkouderlingen.

Print your tickets