Welkom bij de Gereformeerde Kerk Urk


Missie

De Heere Jezus heeft Zijn discipelen een duidelijke opdracht gegeven: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ (Mattheüs 28:19) Vanuit dat zendingsbevel is het Evangelie de hele wereld overgegaan, zo heeft het ook Urk bereikt, en zo weten ook wij ons geroepen om het Evangelie in woord en daad uit te dragen.
Het staan in de traditie van de Reformatie blijft voor ons belangrijk. Als gemeente willen we graag op dit rijke verleden verder bouwen. We streven ernaar het gereformeerde karakter van onze kerk te versterken en dus ook te bestrijden wat zich in leer en leven niet verdraagt met de gereformeerde leer. Tegelijkertijd beseffen we dat we als gemeente geroepen zijn om elkaar lief te hebben en om elkaar te aanvaarden in onze eigenheid. We zijn aan elkaar geschonken om elkaar te verrijken met de gaven die de Heere ons gegeven heeft, en om elkaar bij te staan, niet alleen met de woorden van het gebed, maar ook met daden van broederlijke en zusterlijke liefde. Vanwege het grote aantal kinderen en jongeren in onze gemeente heeft de geloofsoverdracht aan de volgende generaties daarbij onze voortdurende aandacht.

Beleid

Het beleidsplan 2022-2026


Besluitenlijst

bijgewerkt tot 4-10-2019

Preambule

Bij de toetreding tot de Protestantse Kerk in het voorjaar van 2005 is door de kerkenraad een preambule opgesteld, en naar de synode verzonden.


Ledenregister

Bij de toetreding tot de Protestantse kerk is een apart ledenregister ingesteld.