Van de kerkenraad

Beroepen op ds. Menkveld en ds. Bos

Met betrekking tot de stemming over het voorgenomen beroep op ds. Menkveld deelt de kerkenraad u het volgende mee: Er zijn maar liefst 721 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 715 stemmen voor en 6 stemmen tegen het beroep. De kerkenraad is verheugd over de hoge opkomst en de uitslag van de stemming.
Ondanks deze uitslag en goede gesprekken die met de bezwaarmakers zijn gevoerd, hebben de bezwaarmakers aangegeven dat zij hun bezwaar tegen de beroepingsprocedure vooralsnog wensen te handhaven. Op het uitdrukkelijke verzoek van de bezwaarmakers is hun bezwaar doorgestuurd naar het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
De consequentie hiervan is dat nu eerst gewacht moet worden op een uitspraak van dit college en dat het beroep op ds. Menkveld nog niet kan worden uitgebracht.

Met betrekking tot het voorgenomen beroep op ds. Bos wordt u meegedeeld dat in de periode waarin de gemeente inhoudelijk kon reageren 7 reacties zijn ontvangen met vragen en bezwaren en 42 reacties met steunbetuigingen. De beroepingscommissie heeft naar aanleiding van de reacties een aanvullend advies uitgebracht. Gezien alle reacties en het advies blijft het voornemen om het beroep op ds. Bos vanaf 28 december 2020 uit te brengen.
Opdat duidelijk mag blijken hoe onze gemeente hiertegenover staat, wordt zoals reeds eerder aangekondigd, de gemeente in de gelegenheid gesteld om vanavond tussen 19:30 uur en 21:30 uur in de Poort fysiek te stemmen. De kerkenraad roept opnieuw alle belijdende leden dringend op om hun verantwoordelijkheid te nemen en vanavond hun stem uit te brengen omtrent het voorstel van de kerkenraad om ds. Bos te beroepen. Wij hopen opnieuw te worden verheugd met een hoge opkomst.

In de komende week kan nog tot en met vrijdag 25 december 2020 bezwaar gemaakt worden tegen de gevolgde procedure.

Print your tickets