Voordracht kandidaat ambtsdragers

Aan de gemeente wordt verzocht om per brief de kerkenraad attent te maken op namen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, jeugdouderling of diaken.
Ondertekende brieven kunnen ingeleverd worden bij de scriba’s: Jacob de Vries, Middelbuurt 52 en Albert Hakvoort, Grindrug 16, ook kan men de brieven in de collecte zak deponeren

Print your tickets